درگاه ویژه عرضه و تقاضای پژوهش، فناوری و تجاری سازی

وزارت نـــفــت

پالایش داده ها

سطح TRL:
1 9

نحوه نمایش

/
20.1001.4.F970000=.2023.11.05.0.6 تقاضا

بازیابی آب بلودان کولینگ به منظور استفاده مجدد

  • ارائه شده توسط