پالایش داده ها

سطح TRL:
1 9

نحوه نمایش

/
20.1001.4.HG00000=.2022.03.21.1.1 تقاضا

این تقاضا از طرف: شرکت تامین و توزیع گاز، توسط وزارت نفت ارائه گردیده است.

  • ارائه شده توسط
    تعداد عرضه ها
    0
20.1001.4.HC00000=.2022.03.21.1.6 تقاضا

این تقاضا از طرف: برنامه ريزي، توسط وزارت نفت ارائه گردیده است.

  • ارائه شده توسط
    تعداد عرضه ها
    0