درگاه ویژه عرضه و تقاضای پژوهش، فناوری و تجاری سازی

وزارت نـــفــت

عرضه

ثبت پیشنهاد


ارائه توانمندی


ارائه راهکار برای تقاضای موجود


عرضه فناوری مستخرج از سامانه نان

تقاضا

شرکت ملی گاز ایران


شرکت ملی نفت ایران


شرکت ملی صنایع پتروشیمی


شرکت ملی پالایش و پخش فراورده های نفتی ایران