سامانه نظام ایده ها و نیازها (نان)
نظام ایده ها و نیازها (نان)

نظام ایده ها و نیازها (نان)

هدایت ظرفیت پژوهشی کشور در جهت حل مسائل و رفع نیازهای جامعه و تکمیل زنجیره پژوهش، فنآوری و نوآوری

یکی از برنامه های مهم پیشنهادی وزیر محترم علوم، تحقیقات و فنآوری به مجلس شورای اسلامی ایجاد نظام ملی پیشنهادها جهت ثبت و نمایه سازی نیازهای مختلف جامعه و در نتیجه سوق دادن بخش عمده ای از فعالیت های پژوهشی در جهت رفع نیازها و مشکلات جاری کشور بود.با ایجاداین بانک اطلاعاتی متمرکز، زنجیره پژوهش، فنآوری و نوآوری تکمیل شده و با هدفمند و نیاز محور کردن بخش مهمی از فعالیت های پژوهشی درجهت رفع نیازها، کشور در مسیر توسعه همه جانبه علمی قرار خواهد گرفت.

نظام ایده ها و نیازها (نان)
مصوبه "سیاست های ایجاد و ارتقاء سکوهای ملی تربیتی، آموزشی، پژوهشی، فنآوری و نوآوری" شورای عالی انقلاب فرهنگی

از طرف دیگر ضرورت ایجاد نظام پیشنهادها و یا نظام ایده ها و نیازها " نان " اجرای مصوبه "سیاست های ایجاد و ارتقاء سکوهای ملی تربیتی، آموزشی، پژوهشی، فنآوری و نوآوری" جلسه 852 مورخ 7/10/1400 شورای عالی انقلاب فرهنگی و ابلاغیه شماره 19296/1400/دش مورخ 15/12/1400 رییس جمهور و رئیس شورای عالی انقلاب فرهنگی می باشد. بر اساس ماده 4 این مصوبه ایجاد ساختار نهادی برای برنامه ریزی و پیاده سازی سیاستهای ابلاغی در حوزه آموزش عالی، پژوهش، فنآوری و نوآوری بر عهده وزارت علوم، تحقیقات و فنآوری بوده و لذا وزارت عتف لازم است در راستای انجام تحقیقات نیازمحور نسبت به احصاء و تعیین نیازها، ایده ها و توانمندی های کشور و یکپارچه سازی سامانه های موجود پژوهش، فنآوری نوآوری در حوزه مرتبط بانیازهای کشور، نظام ایده ها و نیازها را برنامه ریزی و پیاده سازی نماید. همچنین وزارت عتف به عنوان دستگاه هماهنگ کننده میان دستگاهی سایر دستگاههای مسئول از جمله وزارت آموزش وپرورش، معاونت علمی و فنآوری ریاست جمهوری، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، وزارت فرهنگ وارشاد اسلامی و دانشگاه آزاد اسلامی درنظر گرفته شده است .

جایگاه نظام ایده ها و نیازها "نان "در قانون بودجه 1402 مصوبه مجلس شورای اسلامی

مطابق بند ج تبصره 9 قانون بودجه 1402، شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان مجاز است اعتبارات موضوع یک درصد (1%) از اعتبارات هزینه‌ای تخصیص‌یافته به دستگاههای اجرائی (به استثنای فصول 1، 4، 6 و اعتبار نیروهای قراردادی) به امور پژوهشی و توسعه فناوری را از سرجمع اعتبارات هزینه‌ای استان مندرج در جدول شماره (10) این قانون، کسر و بر اساس اولویت‌ها و سیاست‌های پژوهشی مصوب و نیازهای استان و در چهارچوب دستورالعمل ابلاغی سازمان برنامه و بودجه کشور که با همکاری وزارتخانه‌های علوم، تحقیقات و فناوری، بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و معاونت علمی و فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان ریاست جمهوری تهیه خواهد شد، اختصاص دهد. شرط استفاده از اعتبارات این بند، درج اولویت‌ها، نیازها و مسائل تحقیقاتی توسط دستگاههای اجرائی در سامانه نظام ایده ها و نیازها(نان) در موسسه استنادی و پایش علم و فناوری جهان اسلام (آی.اس.سی) می‌باشد. دستگاههای مذکور مکلفند نحوه هزینه‌کرد این بند را هر شش‌ماه یک‌بار به شورای عالی علوم، تحقیقات و فناوری، مرکز آمار ایران، کمیسیون آموزش، تحقیقات و فناوری مجلس شورای اسلامی و دیوان محاسبات کشور گزارش دهند و شورای عالی علوم، تحقیقات و فناوری موظف است گزارش سالانه این بند را حداکثر تا پایان مرداد سال 1403 به مجلس شورای اسلامی ارائه کند. مرکز آمار ایران مکلف است سالانه اطلاعات مربوط به هزینه‌کرد تحقیق و توسعه را منتشر کند.

تصویب نامه هیئت وزیران

به موجب مصوبه مورخ 1400/10/07 شورای عالی انقلاب فرهنگی با عنوان "سیاست های ایجاد و ارتقای سکوهای ملی تربیتی، آموزشی، پژوهشی، فناوری و نوآوری" وزارت در راستای انجام تحقیقات نیازمحور نسبت به احصا وتعیین نیازها، فکر نو (ایده ها) و توانمندی های کشور و یکپارچه سازی سامانه های موجود پژوهش، فناوری و نوآوری در حوزه مرتبط با نیازهای کشور، نظام فکر نو (ایده ها) و نیازها را برنامه‌ریزی و پیاده‌سازی می نماید. همچنین بر اساس تبصره (9) قانون بودجه سال 1401 کل کشور شرط استفاده از اعتبارات پژوهشی دستگاههای اجرایی، درج اولویت‌ها، نیازها و مسایل تحقیقاتی توسط دستگاه‌های اجرایی در سامانه نظام ایده ها و نیازها(نان) در موسسه استنادی و پایش علم و فناوری جهان اسلام می باشد. موسسه استنادی و پایش علم و فناوری جهان اسلام (ISC) موظف است نسبت به طراحی و پیاده سازی اجزای تکمیلی نظام فکر نو (ایده ها) و نیازها شامل جان (جریان اقتصادی نوین)، جام (جستجوی آزمایشگاه های مرجع) و خاص (خواستگاه آموزشی صنعت) اقدام نماید.

دانلودها