• مالک : مؤسسه استنادی و پایش علم و فناوری جهان اسلام (ISC)
 • شناسه DOR : 20.1001.4.FS6G000=.2023.10.10.0.3
 • درخت فناوری : مطالعات راهبردی - کلان و علوم انسانی اجتماعی
 • کلمات کلیدی : دانشگاه،جامعه و صنعت،راهکارهای نوین
 • نوع پاداش: پاداش نقدی، حداقل 100000 ریال
 • سطح MRL : MRL1
 • سطح TRL مورد انتظار : ایده
 • وضعیت
   
  پارسا: پس از تصویب پیشنهادیه
محل تقاضا
مستندات تقاضا
 • سایر

معاونت پژوهش و فناوری وزارت علوم، تحقیقات و فناوری در راستای اجرای سیاست‌ها و اقدامات توسعه ارتباط دانشگاه‌ها با جامعه و صنعت اقدام به برگزاری پنجمین رویداد الگوها و راهکارهای نوین در همکاری دانشگاه با جامعه و صنعت نموده است. شرکت‌کنندگان محترم ایده خود را درنظام ایده ها و نیازها ثبت نمایند. محور های اصلی فراخوان به پیوست ارسال شده است

جدول زمانی
1

1402/07/18ثبت اولیه

2

1402/07/18تایید دبیرخانه

3

1402/08/20تاریخ پایان